Naar welk communicatie begrip zoek je?

Communicatie begrippen

Wat betekent accountability?

Verantwoordelijkheden nemen en verantwoordelijkheid afleggen. Verantwoordelijkheid nemen start bij het begin van de activiteiten en gaat door tijdens het hele proces. Achteraf leg de verantwoordelijkheid af voor wat je hebt gedaan. Binnen communicatie speelt zich dit vaak af op drie niveaus: organisatie, afdeling of persoon.

Wat houdt 'communicatie als staffunctie' in?

De afdeling communicatie heeft een staffunctie als zij rechtstreeks onder de directie valt en daaraan rapporteert. De afdeling communicatie heeft dan een adviserende functie.

Wat houdt 'communicatie als lijnfunctie' in?

Een communicatieafdeling heeft een lijnfunctie als zij valt onder een bepaalde dienst of sector binnen de organisatie. Bijvoorbeeld als onderdeel van de dienst Marketing of de Facilitaire dienst. Communicatie is dan een instrument dat wordt ingezet ter ondersteuning. Vaak voornamelijk gericht op het ondersteunen van projecten en de realisatie van middelen.

Wat is communicatie?

Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvager beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen. (Bron: Betteke van Ruler)

Wat is marketingcommunicatie?

Onder marketingcommunicatie valt alle communicatie waarmee de organisatie probeert het productimago te behouden en te verbeteren, of afzet van producten en diensten te bevorderen.

Wat betekent 'boodschap' in een communicatiecontext?

Communicatie-inhoud die de zender aan de ontvanger wil overbrengen.

Wat is het verschil tussen disfunctionele en functionele redundantie?

Disfunctionele redundantie is een overvloed aan communicatie die niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld storende herhalingen. Het heeft een negatieve invloed op de boodschap. Functionele redundantie daarentegen heeft een positieve invloed op de boodschap.

Wat is het verschil tussen decoderen en coderen?

Decoderen is het interpreteren van de boodschap door de ontvanger. (En)coderen is het door de zender omzetten van gedachten en/of gevoelens in een boodschap, in woord, beeld en/of lichaamstaal. 

Wat is interactieve communicatie?

Informatieoverdracht tussen een zender en een ontvanger waarbij de ontvanger een actieve rol heeft en mede het proces en de communicatie bepaalt.

Wat is interpersoonlijke communicatie?

Communicatie tussen twee of meerdere personen waarbij een directe wisselwerking plaatsvindt.

Wat is non-intentionele communicatie?

Vorm van communicatie waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren, maar waarbij wel een boodschap overkomt.

Wat is public relations?

Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Wat is selectieve perceptie?

Mechanisme waardoor mensen maar een deel van alle informatie uit hun omgeving registreren. Ze nemen vooral waar wat aan hun eigen gevoelens en overtuiging appelleert.

Wat betekent stimulus-respons?

Theorie die ervan uitgaat dat de ‘massa’ alles klakkeloos overneemt wat de media ‘inspuiten’. Ook wel injectienaaldtheorie genoemd.

Corporate communicatie begrippen

Wat betekent Branded identiteit?

Identiteitsstructuur waarbij een organisatie producten op de markt brengt die elk hun eigen merknaam hebben en in hun communicatie zelfstandig zijn.

Wat betekent identiteitstructuur?

Identiteitsstructuur is de wijze waarop een organisatie haar merken wel of niet aan elkaar koppelt.

Wat betekent corporate communicatie?

De communicatie waarbij de organisatie zelf centraal staaten die gericht is op de beeldvorming van de organisatie bij de belangrijkste stakeholders.

Wat betekent endorsed identiteit?

Identiteitsstructuur waarbij een organisatie een aantal merken voert en naast de individuele merknaam de corporate merknaam steeds communiceert.

Wat zijn huisstijl elementen?

Basisonderdelen van een huisstijl: naam / logo, kleurgebruik, typografie of beeldmerk.

Wat is een identity mix?

Combinatie van gedrag, communicatie en symboliek waarmee de organisatie haar persoonlijkheid uitstraalt.

Wat is het verschil tussen imago en identiteit?

Identiteit: wat de organisatie is en wat zij uitstraalt. Imago: beeld dat de publieksgroepen van een organisatie hebben.

Wat is arbeidsmarkt communicatie?

Communicatie met potentiële medewerkers en met organisaties die van belang zijn bij het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Wat betekent geïntegreerde communicatie?

Vanuit één visie en aanpak de corporate, interne en marketingcommunicatie samensmeden tot één geheel.

Wat betekent reputatiemanagement?

Het doelgericht en systematisch werken aan de goede naam en faam van een organisatie bij al haar stakeholders.

Wat zijn stakeholders?

Alle individuen, groeperingen en organisaties die bepalend zijn bij een voor de organisatie belangrijk onderwerp.

Interne communicatie begrippen

Wat betekent bottom up communicatie?

Informatie van medewerkers naar hun leidinggevenden.

Wat betekent top down communicatie?

Informatie die de directie via leidinggenden aan de medewerkers doorgeeft.

Wat betekent diagonale communicatie?

Communicatie tussen diverse niveaus in een organisatie die niet via de horizontale of verticale lijnen loopt.

Wat betekent verticale communicatie?

Communicatie van de leiding naar de medewerkers (top down) of omgekeerd (bottom up).

Wat betekent horizontale communicatie?

Communicatie tussen medewerkers die op hetzelde hiërarchische niveau werken binnen de organisatie.

Wat betekent parallelle communicatie?

Rechtstreekse communicatie met alle medewerkers tegelijk die niet via een lijn verloopt.

Wat is informele communicatie in een corporate setting?

Alle vormen van communicatie binnen een organisatie die niet langs vastgelegde structuren en lijnen verloopt.

Wat is een communicatieaudit?

Onderzoek naar de huidige communicatie waarbij de ingezette middelen op hun effect en doelmatigheid worden geanalyseerd.

Wat betekent management by walking around?

Een leiderschapsstijl waarbij de manager geregeld rondloopt op de werkvloer om in informele contacten met medewerkers te horen wat de knelpunten zijn.

Marketingcommunicatie

Wat is actiecommunicatie?

Communicatie die gericht is op directe gedragsbeïnvloeding om aankopen te stimuleren op korte termijn.

Wat is marketing?

Alle activiteiten gericht op signaleren en bevredigen van de behoeften van de doelgroepen.

Wat is direct marketing?

Vorm van marketing waarbij de communicatie met (potentiële) afnemers direct plaatsvindt zonder tussenkomst van verkopers en andere tussenschakels.

Wat is guerilla marketing?

Creatieve communicatie op onverwachte plaatsen en onverwachte momenten.

Wat is branding?

Consistent lading geven aan het merk.

Wat is internal branding?

Het eigen merk centraal stellen bij het management en de medewerkers als het gaat om het gedrag en de communicatie.

Wat is brand activation?

Actie om het merk meer te verbinden met de doelgroep.

Wat betekent positionering?

Het bepalen van de plaats van een merk in de markt ten opzichte van andere merken.

Wat betekent informationele positionering?

Een positionering waarbij de concrete, functionele eigenschappen van een product worden benadrukt.

Wat betekent transformationele positionering?

Een positionering waarbij het merk verbonden wordt met de waarden en levensstijl van de consument.

Wat betekent tweezijdige positionering?

Een positionering waarbij zowel de producteigenschappen als de waarden worden gecommuniceerd.

Wat is een DMU?

Een DMU of voluit: Decision Making Unit is een tijdelijke of vaste groep mensen in een organisatie die zich bezighoudt met de beslissing over een grote aankoop.

Wat is diversificatie?

De organisatie introduceert een nieuw product op een nieuwe markt.

Wat is marktontwikkeling?

De organisatie richt zich op het verkopen van bestaande producten aan nieuwe klanten op nieuwe markten.

Wat is marktpenetratie?

De organisatie wil grotere aantallen van bestaande producten op de bestaande markt afzetten.

Wat is productontwikkeling?

De organisatie probeert vaste klanten ook andere producten van de organisatie te laten kopen.

Wat is CRM?

Customer Relationship Management is het realiseren, behouden en versterken van klantrelaties.

Interne- en externe analyse begrippen

Wat is benchmarking?

Benchmarking is het regelmatig vergelijken van de eigen prestaties met die van de toonaangevende concurrenten of van leidende organisaties in andere sectoren.

Wat is DESTEP?

DESTEP is een factorenanalyse waarbij gekeken wordt naar relevante demografische, economische, sociale, technische, ecologische en publieke factoren.

Wat is het verschil tussen marco-, meso- en microanalyse?

Macroanalyse: Analyse op het niveau van de gehele maatschappij.
Mesoanalyse: Analyse op het niveau van de bedrijfstak of bedrijfssector.
Microanalyse: Analyse op het niveau van de eigen organisatie.

Wat is een mission statement?

De basisfilosofie van een organisatie.

Wat betekent missie?

Langetermijndoelen en de ambities van een organisatie in een door haar afgebakend werkterrein.

Wat betekent visie?

Het referentiekader, de overtuigingen en de opvattingen van een organisatie.

Wat is een organisatiecultuur?

Geheel van waarden en normen die de leden van een organisatie gemeenschappelijk hebben.

Wat is een SWOT-analyse?

SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. De analyse geeft inzicht in relevante kansen of bedreigingen en in de sterke en zwakke punten van een onderneming.

Wat is een communicatiedoelgroep?

Een afgebakende groep personen of organisaties waarop de communicatie is gericht.

Wat is een communicatiedoelgroep?

Een afgebakende groep personen of organisaties waarop de communicatie is gericht.

Wat is een communicatiedoelstelling?

Het effect dat men met communicatie in een bepaalde periode bij een specifieke doelgroep wil bereiken met betrekking tot kennis, houding en/of gedrag.

Wat is een communicatiestrategie?

De keuzes over met welke boodschap en met welke middelen aan wie wordt gecommuniceerd en wanneer.

Wat is een concept?

Creatief idee dat het uitgangspunt vormt van een communicatiecampagne.

Wat betekent crossmediaal?

Mediastrategie waarbij de ontvanger van het ene communicatiemiddel naar het andere wordt gelokt.

Wat is een propositie?

De belofte die aan de klant wordt gemaakt.

Wat is communicatievermogen?

Mate waarin een medium in staat is een specifieke boodschap op een bepaalde doelgroep over te brengen.

Wat is een pretest?

Onderzoek waarbij voor de productie of het voeren van een campagne wordt gekeken of en hoe de uiting overkomt bij de doelgroep.

Wat is een persconferentie?

Bijeenkomst waarbij aan journalisten mededelingen gedaan worden over belangrijk nieuws.

Wat is een perscommuniqué?

Officiële verklaring naar de media, meestal naar aanleding van een bepaalde (officiële) gebeurtenis.

Wat is een advertorial?

Advertentie die op een journalistieke manier is geschreven en als artikel is vormgegeven.

Wat is content?

Het aanbod aan tekst of beeld.

Wat is een pay-off?

Kernachtige afsluitende zin. Staat vaak bij het logo.

Wat is een testimonial?

Getuigenis, uitspraak van een persoon over een product, dienst of merk.