Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

1a. De maandelijkse marketeer: marketingcommunicatie-adviesbureau. Deze eenmanszaak werkt samen met diverse freelancers. KvK nr. 68033990. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing.

Vestiging nr. 000036510793
Adres: De Dintel 12
Postcode: 5052VE
Regio: Goirle (nabij Tilburg), Noord-Brabant
Zakelijk tel. +31630047676
Inschrijving: 13-02-17

1b. De opdrachtgever: hieronder wordt verstaan: de partij die opdracht geeft aan de  De maandelijkse marketeer, die opdracht heeft gegeven DMM of op welk soort wijze dan ook een mondelinge, dan wel schriftelijke overeenkomst is aangegaan met De maandelijkse marketeer. Dit kan zowel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of persoon zijn die handelt in naam van een bedrijf of organisatie.

1c. De overeenkomst: hieronder wordt verstaan: de opdracht zoals omschreven of overeenkomst zoals aangegeven door ofwel de opdrachtgever OF zoals omschreven door DMM met mondeling of schriftelijk goed bevinden van de wederpartij. Onder overeenkomst wordt specifiek ook een contract in licentievorm verstaan, gezien de maandelijkse constructie die als primaire werkwijze gehanteerd wordt door De maandelijkse marketeer.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2a. De in dit document beschreven voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst (zowel mondeling als schriftelijk), offertes, facturen, coördinatie van opdracht of communicatie in het belang van – of rondom – opdrachten. Al deze zaken vallen onder meerwerk tenzij door DMM anders gecommuniceerd of onderling overeengekomen met wederzijds goed bevinden. Uitzonderlijke of afwijkende omstandigheden dienen altijd separaat en schriftelijk aangeleverd te worden – en wederzijds goed bevonden te worden OF als noodzakelijk bevonden te worden door DMM. Laatste geldt enkel in het geval van nood, zoals: backup of inschakelen van derde partijen bij downtime van een website/webshop, waarbij binnen één werkdag na herhaaldelijke pogingen geen contact gelegd kan worden met de opdrachtgever.

2b. Ook wanneer er afwijkende bepalingen gemaakt worden, goed bevonden zijn of vernietigd worden, blijven overige bepalingen van deze voorwaarden altijd volledig van kracht. De maandelijkse marketeer en de opdrachtgever treden in een incidenteel geval waarbij de bepalingen vernietigd worden of ontbonden worden altijd in overleg om de betreffende bepalingen, overeenkomst of andersoortig contract te herzien en aan te passen. Waarbij zoveel mogelijk gelet wordt op het originele doel zoals beoogd in beeld te houden – en hieraan te voldoen.

2c. Toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de voorwaarden van de maandelijkse marketeer wanneer er een schriftelijke, dan wel mondelinge overeenkomst met De maandelijkse marketeer aangegaan wordt.

Artikel 3. AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN

3a. Aanbiedingen en offertes zoals door De maandelijkse marketeer zijn altijd vrijblijvend en geldig tot 31 dagen na dagtekening. Mocht binnen deze termijn geen beslissing hebben plaatsgevonden dan zal DMM contact opnemen. De termijn kan met wederzijds mondeling of schriftelijk goed bevinden afwijken van de regulier gehanteerde periode.

3b. De prijzen op de website, afwijkende prijzen zoals omschreven in aanbiedingen en offertes zijn altijd excl. btw.

3c. Wanneer er (tijdelijk) afwijkende bedragen gehanteerd worden, bijvoorbeeld in de vorm van aanbiedingen en bij offertes van opdrachten door De maandelijkse marketeer, gelden deze niet automatisch voor opdrachten in de toekomst. De maandelijkse marketeer is vrij om de prijzen en aanbiedingen ten alle tijden bij te stellen dan wel te herzien.

3d. De overeenkomst tussen DMM en de opdrachtgever komt officieel tot stand door een tijdige en volledige aanvaarding door de opdrachtgever, van het aanbod zoals geformuleerd door De maandelijkse marketeer. De maandelijkse marketeer is niet gebonden aan de overeenkomst tot na een schriftelijk of mondeling aangegeven akkoord op de geformuleerde opdracht.

3e. Een opdrachtgever mag in zijn aanvaarding afwijken van het aanbod van de door De maandelijkse marketeer geformuleerde overeenkomst, maar de overeenkomst komt niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand. Enkel in het geval dat de maandelijkse marketeer schriftelijk aangeeft dat deze op dergelijke wijze wel tot stand komt.

3f. Tijdens een overeenkomst is het mogelijk om indien nodig geacht wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst aan te brengen. Deze afwijkingen zijn pas geldig met ingang van het moment dat deze wijziging(en) gezamenlijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

3g. In het geval van te verrichten werkzaamheden wordt er altijd een inschatting gemaakt. De maandelijkse marketeer is echter niet verplicht om de samengestelde prijsopgave in zijn volledigheid te hanteren. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij onvoorziene problemen of uitdagingen m.b.t. eigen werkzaamheden of diensten of oplossingen van derden, zoals het niet tijdig aanleveren van informatie, niet correct aanleveren / functioneren van tekst, afbeeldingen, software, hardware, enz. Het samengestelde bedrag, vaak in de vorm van een offerte, is altijd een zo nauwkeurig mogelijke inschatting, maar geen vaststaande overeenkomst.

Artikel 4. PRIJZEN EN FACTURERING

4a.De maandelijkse marketeer berekent altijd een verschuldigde prijs op basis van een zo’n nauwkeurig mogelijke inschatting van de uren en berekende overige kosten. In de overeenkomst wordt deze prijs richting de opdrachtgever als een vaststaande prijs gepresenteerd. Deze vaste prijs is ten alle tijden het minimum te ontvangen bedrag door DMM van de opdrachtgever. De vastgestelde prijs dient overgemaakt te worden bij aanvang van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

4b. Wanneer er gewerkt wordt met een van de licentievormen die De maandelijkse marketeer aanbiedt dient het bedrag voor de komende maand altijd vooraf voldaan te worden. De betaling zal altijd plaatsvinden op dezelfde dag of evt. met een automatische incasso indien gewenst. Zolang het bedrag voor de komende maand niet betaald is worden er geen diensten verricht door DMM.

4c. De maandelijkse marketeer behoudt zich het recht om enkel de uren te werken zoals in de overeenkomst (licentie) aangegeven. In het geval van meerwerk kan er gekozen worden om verder te gaan in de volgende termijn (maand) of het bedrag voor meerwerk direct te voldoen aan De maandelijkse marketeer. Het uurtarief voor meerwerk is standaard €150,- excl. btw. De maandelijkse marketeer behoudt zich het recht om de werkzaamheden, hoe urgent deze ook moge zijn, te staken tot het bedrag voor meerwerk voldaan is.   

4d. Facturen of betalingen afkomstig van De maandelijkse marketeer richting de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na het communiceren van de betreffende betaling te zijn voldaan.

4e. Wordt door de opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de in artikel bepaalde termijn betaald? Dan is per direct de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van de overeenkomst. In dit geval zal de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag(en) tevens contractuele rente verschuldigd zijn. Voor deze contractuele rente staat 1% van de openstaande som per kalendermaand. De buitengerechtelijke kosten van 15% met een minimum van € 40,-, deurwaarders-/gerechtelijke kosten en andere noodzakelijke kosten zullen ook verhaald worden bij de opdrachtgever.

4f.1. In het geval van een onderhoudslicentie in welke vorm dan ook van een website of webshop. Bijvoorbeeld: hosting, beveiliging, SEO-onderhoud, website-management, webshop-onderhoud, enz. kan een licentie altijd beeïndigd worden. Bijvoorbeeld voor de overdracht naar een andere (web)beheerder of marketingbureau. De openstaande betalingen van het huidige onderhoudsjaar dienen dan in één keer betaald te worden vóór de overdracht. De startdatum van een onderhoudsjaar loopt steeds van de startdatum van het onderhoud door DMM tot exact 12 maanden verder, op deze startdatum wordt het onderhoud in stilte verlengd.

4f.2. Toelichting op 4f.1. de berekening van de aanschaf van tools, hosting, beveiliging, hard-/software en andere relevante zaken dienen door DMM veelal in één keer voldaan te worden als voorfinanciering. Wij gaan uit van uw begrip. Voor SEO-onderhoud wordt een bedrag van €100,- excl. btw. per maand voor de resterende maanden berekend, de nog niet gewerkte uren worden niet doorberekend, enkel de reeds gewerkte uren.

4f.3. Wanneer de website of webshop beheerd wordt door De maandelijkse marketeer is de opdrachtgever aansprakelijk voor de inhoud van de website. De website is gedurende de periode van onderhoud of management eigendom van De maandelijkse marketeer. Wanneer betalingen voor de hosting, onderhoud en/of andere werkzaamheden in licentievorm m.b.t. de website niet tijdig voldaan worden, kan De maandelijkse marketeer uw website/-shop offline halen tot de betalingen worden voldaan. De maandelijkse marketeer is in dit geval niet aansprakelijk voor een eventueel verlies van inkomsten of imagoschade. Wanneer de kosten voldaan zijn en die van de komende maand wordt de website/-shop binnen uiterlijk 5 werkdagen weer online gezet. Wanneer de kosten van de website/-shop binnen 2 maanden na de laatste betaling niet voldaan worden door de opdrachtgever zal de website/webshop in zijn geheel verwijderd worden van de hosting. De bronbestanden, database, etc. worden verwijderd met alle gevolgen van dien. Hiervoor is De maandelijkse marketeer niet aansprakelijk. De opdrachtgever dient daarnaast nog steeds de kosten van het lopende onderhoudsjaar te betalen zoals gecommuniceerd bij de artikelen van 4f.

4f.4. De maandelijkse marketeer rekent een bedrag van €150,- per uur voor de coördinatie van de overdracht aan een andere partij. De door De maandelijkse marketeer gebruikte software wordt verwijderd en/of losgekoppeld van de website/-shop van de opdrachtgever. Eventuele schade, verminderd functioneren, lagere scores/prestaties op Google, enz. kunnen niet verhaald worden op de Maandelijkse marketeer. De overdracht komt pas tot stand na het betalen van 1uur (zijnde €150,-) m.b.t. de coördinatie/communicatie van de overdracht en het eventuele restantbedrag van het onderhoudsjaar.

4g. Een bezwaar tegen de hoogte van een factuur is geen geldige reden om af te wijken van de betalingsverplichting.

4h.  Een verrekening door de opdrachtgever met een factuur van De maandelijkse marketeer wordt bij deze nadrukkelijk uitgesloten.

4i. Ook als de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van een betaling aanvraagt, op welke wijze dan ook ondercuratelestelling geplaatst wordt is de vordering tot betaling van DMM richting de opdrachtgever direct en in volledigheid opeisbaar. Dit geldt ook wanneer beslag gelegd wordt op goederen, een deel of het volledige inkomen van de opdrachtgever. Het openstaande bedrag van onderhoudslicenties zoals in artikel 4 aangegeven dient nog steeds voldaan te worden, zonder uitzonderingen. Nog niet gewerkte uren worden enkel bij een faillissement wat schriftelijk aantoonbaar is niet berekend.

 Artikel 5. UITVOERING OVEREENKOMST

5a. De maandelijkse marketeer zal ten alle tijden naar beste inzicht en vermogen de aangegane overeenkomst uitvoeren. De maandelijkse marketeer zal de opdrachtgever maandelijks van de voortgang op de hoogte houden.

5b. De maandelijkse marketeer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren van werkzaamheden in het maandelijks gereserveerde tijdsblok bij de opdrachtgever wanneer:
• De opdrachtgever zijn/haar geïnstrueerde werkzaamheden door DMM niet verricht heeft.
• De opdrachtgever de benodigde materialen, informatie, software of andere benodigdheden zoals aangegeven door DMM niet, slechts deels of niet tijdig verzorgd.
• Door toedoen van derden benodigde informatie, software of andere relevante zaken t.b.v. de uitvoering ontbreken of niet functioneren.
• De afspraak door de opdrachtgever verzet wordt naar een moment waarin de werkzaamheden om welke reden dan ook niet uitgevoerd kunnen worden.

5c. De maandelijkse marketeer is niet verantwoordelijk voor het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal, informatie of andere relevante gegevens of materialen. De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, ook wanneer deze door De maandelijkse marketeer ontwikkeld zijn.

5d. De maandelijkse marketeer probeert een zo’n accuraat mogelijke inschatting te maken van een oplevering van product of dienst, maar deze termijn kan altijd afwijken. Het niet tijdig kunnen opleveren kan ontstaan door vele factoren, zoals samenwerking met derden, niet functioneren van software, niet tijdig aanleveren van informatie, enz. Daarom geldt het niet tijdig aanleveren van DMM nooit als een overschrijding, contractbreuk of wanprestatie.

5e. De opdrachtgever gaat bij het afnemen van een product of dienst standaard akkoord met een plaatsing op de website van DMM als portfolio item. DMM zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen om in dit geval de informatie te controleren.

5f. Neemt de opdrachtgever een marketing licentie van De maandelijkse marketeer af? Dan heeft de opdrachtgever het recht op advies en begeleiding voor maximaal het gecommuniceerde tijdsblok. Extra tijd wordt gezien als meerwerk. Indien passend binnen de agenda van De maandelijkse marketeer kan de beoogde tijd bijgeboekt worden. Het uurtarief voor meerwerk is €150,- per uur. De kosten voor meerwerk dienen in dat geval wel per ommegaande voldaan te worden – voordat de werkzaamheden starten. Er wordt op geen enkele manier een tegoed opgebouwd. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het één of meerdere maanden geen gebruik maken van een marketing licentie. Dit is geen reden om het maandelijkse bedrag zoals overeengekomen niet te betalen.

5g. Blijkt tijdens de uitvoering van de overeenkomst dat extra benodigdheden nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren? Dan zal dit onderling overlegd worden en vervolgens schriftelijk vastgelegd. Meerwerk wordt in rekening gebracht door DMM door een inschatting van de uren. Deze dienen vooraf betaald te worden. Bijbetalingen of terugbetalingen van meerwerk worden na het meerwerk verrekend.

5h. De werkzaamheden van De maandelijkse marketeer zijn normaal gezien nooit operationeel van aard, maar adviserend, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat De maandelijkse marketeer ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden inzage dient te krijgen van benodigde CMS’en, stastieken tools, CRM’s, enz, maar in principe niks van de account gegevens (zoals o.a. naam, adres, enz.) wijzigt tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5i. De maandelijkse marketeer is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het uitvoeren van back-up(s), de prestaties – of het tijdelijk niet werken – van een website/-shop, Google scores, downtime, hosting door derden, de beveiliging tegen virussen / datalekken / malware / hacks, etc.. De maandelijkse marketeer zal zijn best doen om betrokkenen derde partijen t.b.v. de uitvoering van projecten en in het verlengde van licenties met zorg uit te kiezen, maar is nooit verantwoordelijk voor de (wan)prestaties en negatieve gevolgen veroorzaakt door deze partijen of door deze partijen geleverde informatie of tools.

5j. De maandelijkse marketeer heeft het recht werkzaamheden (deels of in zijn geheel) uit te laten voeren door derden.

5k. De maandelijkse marketeer is niet verantwoordelijk voor niet gewenste resultaten zoals: materiële of immateriële schade, inkomensverlies, imagoschade, niet functioneren van campagnes, website-/shop (of onderdelen ervan) of software/-hardware van derden ontstaan door advies van DMM of door DMM aangeraden implementaties, soft- en hardware, plugins, enz.

Artikel 6. DUUR OVEREENKOMST

6a. De maandelijkse marketeer communiceert altijd de exacte overeenkomst van een marketing licentie via een mail, offerte of factuur. Marketing licenties in de vorm van advies en begeleiding worden niet stilzwijgend verlengd.

6b. Een website onderhoud licentie met hosting duurt steeds een jaar vanaf de startdatum en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bij een vroegtijdige ontbinding moeten nog steeds de kosten voor het lopende onderhoudsjaar voldaan worden. Zie ook artikel 4. 

6c. Een marketing licentie overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij de door De maandelijkse marketeer gemaakte kosten, bestede tijd en de gegeven korting op uren wordt voldaan. *Gegeven korting op uren is het verschil tussen €150,- excl. btw. en het daadwerkelijke bedrag dat betaald is voor de gemaakte uren o.b.v. de afspraak een overeenkomst voor langere tijd aan te gaan.

6.d De maandelijkse marketeer behoudt zich het recht om verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden wanneer:

  1. De opdrachtgever in gebreke blijft betalingen te voldoen, informatie niet aan te leveren, zich niet of slechts deels te houden aan de overeenkomst;
  2. De maandelijkse marketeer na het sluiten van de overeenkomst goede redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals conform de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk zal nakomen;
  3. De opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of krijgt, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, op welke wijze dan ook in verband wordt gebracht met ondercuratelestelling, er een beslag op (een deel van) de goederen, eigendommen of andere zaken van de opdrachtgever wordt gelegd, (een deel van) het vermogen van de opdrachtgever zowel privé als zakelijk vervalt, bijvoorbeeld door schuld, eigen handelen of andere acties;
  4. Zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, op een wijze waardoor het onmogelijk is, wordt of lijkt dat de dienstvoering / licentie instandgehouden wordt of dit verwacht mag worden dat dit nog kan.
  5. Bij het ontbinden van een licentie of opdracht is het verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel door De maandelijkse marketeer opeisbaar.

Artikel 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

7a. De door De maandelijkse marketeer aan de opdrachtgever geleverde informatie, advies en werk is uitsluitend voor de opdrachtgever bestemd. Het is als opdrachtgever niet toegestaan de informatie te delen, distribueren, kopiëren, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te hergebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van De maandelijkse marketeer.

7b. De website(s)/webshop(s) ontwikkeld of in het beheer van De maandelijkse marketeer in opdracht van de opdrachtgever zijn in zijn geheel eigendom van DMM zolang de onderhoudsperiode loopt. De gemaakte design’s, websites en webshops mogen door DMM worden gebruikt, aangepast en vermenigvuldigd worden tijdens en ook na deze periode.

7c. De opdrachtgever vrijwaart De maandelijkse marketeer van aanspraak in welke vorm dan ook door derden m.b.t. de rechten van intellectueel eigendom op de door opdrachtgever aan De maandelijkse marketeer verstrekte materialen, informatie, tools, statistieken, wachtwoorden en logingegevens, licenties en/of andere gegevens. Het checken van deze rechten behoort niet tot het takenpakket van De maandelijkse marketeer.

7d. De opdrachtgever mag ten alle tijden in positieve zin de De maandelijkse marketeer of resultaten ervan voor persoonlijke en promotionele doeleinden noemen, mits De maandelijkse marketeer hierbij duidelijk en bij voorkeur met werken weblink vernoemd wordt.

7e. Aangeleverde persoonlijke gegevens worden door De maandelijkse marketeer enkel gebruikt voor professionele doeleinden. De gegevens worden niet aan derde partijen gecommuniceerd, tenzij duidelijk en met toestemming anders overeengekomen. Gegevens als telefoonnummer en mailadres van DMM mogen door de opdrachtgever enkel doorgegeven worden aan derde partijen die mogelijkerwijs een opdracht willen afnemen bij DMM. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van DMM te delen met partijen die deze gegevens willen gebruiken om eigen producten of diensten te promoten, tenzij duidelijk anders – en met toestemming – is overeengekomen.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8a. I De maandelijkse marketeer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongewenst resultaat, inkomensverlies, imagoschade en andere negatieve consequenties ten gevolge van een advies, realisatie en/of (verkeerde) implementatie door DMM of in opdracht van DMM. Het blijft altijd een advies, implementaties en realisaties blijven altijd experimenteel van aard en zijn vaak afhankelijk van derde partijen en vele factoren. Er is bij advies of implementatie nooit een resultaat-garantie, de opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor het wel/niet aannemen van het door DMM verstrekte advies en de daarmee gemoeide winsten en/of verliezen. Resultaten kunnen altijd fluctueren door toedoen van partijen zoals Google, maar ook plugins, software en andere diensten geleverd door derde partijen kunnen altijd veranderen – en resultaten beïnvloeden. DMM is hier niet voor verantwoordelijk.

8b. In geval van direct materiële schade veroorzaakt door De maandelijkse marketeer blijft deze beperkt tot max. 50% van de overeengekomen vaste prijs, OF max. het bedrag van een licentie van 1 jaar, OF max. 50% van de laatste factuur voor de gewerkte uren en het meerwerk, maar nooit meer dan een gedeelte van de overeenkomst waar de aansprakelijk betrekking op heeft. Inkomensverlies, imagoschade en andere zaken die gevolg hebben op de omzet van de opdrachtgever zijn nadrukkelijk uitgesloten.

8b. Behoudens opzet of grove schuld is De maandelijkse marketeer nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt o.a. verstaan: gevolgschade, gederfde winst, verminderde efficiëntie, extra kosten, verkeerde investeringen, gemiste besparingen, schade ontstaan door bedrijfsstagnatie en andere vormen van financieel verlies.

8c. Wanneer de opdrachtgever een inhoudelijke klacht heeft OF een klacht over de factuur van De maandelijkse marketeer, moet de opdrachtgever onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht c.q. factuur, schriftelijk bij De maandelijkse marketeer deze dienen te reclameren, blijft de opdrachtgever hierbij in gebreke dan zal de vordering van opdrachtgever komen te vervallen.

Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT

9a. Op alle informatie, aanbiedingen, offertes, facturen, overeenkomsten, geleverde diensten en/of meerwerk van De maandelijkse marketeer, deze voorwaarden en evt. de geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.

9b. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en De maandelijkse marketeer die (in)direct verband houden met overeenkomsten en/of de voorwaarden van De maandelijkse marketeer, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio ’Tilburg.